Pozytronowa tomografia emisyjna (PET) i tomografia radioizotopowa

Jądra radioizotopów stosowanych w pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) emitują pozytony (a nie fotony) - cząsteczki o masie elektronów, zawierające dodatni ładunek elektryczny. Technika tego badania korzysta ze zjawiska anihilacji, które polega na reakcji pozytonów z elektronami znajdującymi się w środowisku zewnętrznym. W wyniku tej reakcji z jednego pozytonu i elektronu powstają dwa kwanty promieniowania elektromagnetycznego o zawsze takiej samej, ściśle obliczonej energii. Kwanty te przebiegają równolegle do siebie, lecz w dwóch przeciwnych kierunkach. Dokładna znajomość przebiegu tej reakcji oraz energii emitowanych fal elektromechanicznych pozwala na zarejestrowanie wyłącznie tych zjawisk, które zachodzą podczas badania pod wpływem podania radiofarmaceutyku. Pozwala to uzyskać wysoką rozdzielczość uzyskiwanych obrazów scyntygraficznych.

Pozytronowa tomografia emisyjna to bardzo dokładna, nieinwazyjna metoda diagnostyczna wykorzystywana przede wszystkim w celu oceny procesów metabolicznych w organizmie. Zastosowanie to jest możliwe ze względu na zdolność łączenia radioizotopów promieniotwórczych z wieloma związkami biorącymi udział w procesach metabolicznych w organizmie (glukozą, wodą, aminokwasami, neurotransmiterami) w stabilne biologicznie kompleksy.

W badaniu z użyciem takich kompleksów wynik przedstawia obraz przestrzennego rozkładu radiofarmaceutyku obecnego w danym obszarze w sposób ilościowy i jakościowy (rozkład izotopu w kompleksie). Badanie cechuje się dużą czułością i małą swoistością.

Coraz częściej stosuje się także aparaty medyczne składające się z połączenia dwóch urządzeń: TK i PET. Technika ta nazwana PET/CT pozwala na uzyskanie jednocześnie w trakcie jednego badania oddzielnego obrazu TK oraz obrazu scyntygraficznego. Po zakończeniu procedury oba obrazy są na siebie nakładane (fuzja obrazów). W wyniku badanie otrzymuje się morfologiczny obraz narządu z nałożonym funkcjonalnym obrazem badania radioizotopowego.

Tomografia radioizotopowa

Tomografia radioizotopowa inaczej nazywana jest komputerową tomografią emisyjną pojedynczego fotonu/SPECT. Informacje o przestrzennym rozkładzie radiofarmeceutyku w badanych strukturach uzyskuje poprzez rejestrację emitowanych z tkanek i narządów kwantów promieniowania gamma pochodzących z emisji fotonów z jąder radiofarmaceutyka, które są „sczytywane” na krysztale.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Medycyna nuklearna » Pozytronowa tomografia emisyjna (PET) i tomografia radioizotopowa